www.elfin.pl
portal finansowy


17 lipca 2024

System ubezpieczenia na sumy stałe

Powinien być stosowany przede wszystkim w ubezpieczeniu zgromadzonych na terenie jednej lokalizacji:

  • środków trwałych
  • inwestycji
  • mienia powierzonego
  • mienia pracowniczego
  • środków pieniężnych

od ognia i innych zdarzeń losowych oraz

  • mienia ruchomego o niedużej wartości
od kradzieży z włamaniem i rabunku.

Ubezpieczeniu podlega wówczas całkowita wartość mienia i to do jej wysokości wypłacone zostanie odszkodowanie. Każdorazowa wypłata odszkodowania będzie pomniejszać sumę ubezpieczenia. Będziesz mógł ją uzupełniać poprzez opłatę dodatkowej składki.

System solidarnego ubezpieczenia na sumy stałe
Możesz zastosować go w ubezpieczeniach od ognia i innych żywiołów oraz kradzieży z włamaniem i rabunku mienia ruchomego zlokalizowanego na terenie kilku różnych miejsc, ale pod warunkiem, że prowadzisz dla nich wspólną księgowość. Jest to system korzystny zwłaszcza przy częstym przemieszczaniu mienia pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami. Ubezpieczyciel będzie wymagał od ciebie opisu stosowanych w tych miejscach zabezpieczeń i udowodnienia, że w momencie szkody deklarowane mienie faktycznie znajdowało się w danym miejscu.
Ubezpieczeniu podlega całkowita wartość mienia ruchomego, bez podziału na poszczególne lokalizacje.

Solidarne ubezpieczenie może dotyczyć również rodzajów mienia ruchomego - w polisie nie wyodrębnia się osobnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych pozycji mienia, a ewentualny podział ma jedynie charakter ewidencyjny.

System ubezpieczenia na sumy zmienne
Najczęściej stosowany przy ubezpieczeniu środków obrotowych (zapasów, surowców, materiałów, produktów, towarów) oraz gotówki i mienia w transporcie. Weź go pod uwagę, gdy przewidujesz duże wahania wartości ubezpieczanego mienia w całym okresie ubezpieczenia.
Do ubezpieczenia zgłaszasz jedynie przewidywaną największą dzienną wartość środków obrotowych, jaka może zostać zgromadzona w miejscu ubezpieczenia w całym okresie obowiązywania polisy. Wartość tą określa się w oparciu o przewidywane koszty ponownego wytworzenia lub zakupu, przy czym wybiera się mniejszą z nich. Tak określona kwota będzie sumą ubezpieczenia i to od niej wyliczona zostanie składka zaliczkowa (50% - 80%).

Ostateczne rozliczenie składki nastąpi po upływie okresu ubezpieczenia, na podstawie nadsyłanych przez ciebie co kwartał informacji o faktycznym stanie i wartości ubezpieczonego mienia.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.