www.elfin.pl
portal finansowy


28 września 2023

W tym tygodniu pamiętaj o następujących obowiązkach:

22 maja (20 maja - sobota)
- termin zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz przesłania deklaracji rozliczeniowej za kwiecień przez podmioty, które nie są osobami prawnymi (m.in. prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i spółki osobowe);
- [NOWY!] termin złożenia rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne (w deklaracji ZUS-DRA za miesiąc kwiecień) przez osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych oraz ryczałtem;
- termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy za kwiecień przez podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej;
- termin zapłaty ryczałtu za kwiecień przez podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
- termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowniczych wypłaconych w miesiącu kwietniu;
- termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych w kwietniu należności innych niż ze stosunku pracy (np. z umów zleceń, umów o dzieło).

25 maja
- termin przesłania JPK_VAT - Jednolitego Pliku Kontrolnego ewidencji zakupu i sprzedaży VAT za kwiecień (w wariancie JPK_V7M dla rozliczenia miesięcznego albo JPK_V7K dla rozliczenia kwartalnego);
- termin zapłaty podatku VAT za kwiecień przez podatników rozliczających VAT miesięcznie;
- termin złożenia e-deklaracji VAT-8 i VAT-9M za kwiecień;
- termin złożenia skróconej deklaracji VAT-12 za kwiecień w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu;
- termin złożenia e-deklaracji informacji podsumowującej VAT-UE za kwiecień o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
- termin rozliczenia podatku akcyzowego za kwiecień i złożenia deklaracji AKC-4/AKC-4zh (i innych).--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.