www.elfin.pl
portal finansowy


17 lipca 2024

W tym tygodniu pamiętaj o następujących obowiązkach:

17 października (15 października - sobota)
- termin zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz przesłania deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za wrzesień przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników;
- termin złożenia informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za wrzesień o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów, albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług.

20 października
- termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy za wrzesień przez podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej;
- termin zapłaty ryczałtu za wrzesień przez podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
- termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowniczych wypłaconych w miesiącu wrześniu;
- termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych w wrześniu należności innych niż ze stosunku pracy (np. z umów zleceń, umów o dzieło).--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.