www.elfin.pl
portal finansowy


28 września 2023
Odsetki od należności związanych z prowadzoną działalnością stanowią także przychód z tej działalności. Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 27 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem stają się w dacie ich otrzymania. Zgodnie z tą zasadą odsetki naliczone, lecz nieotrzymane nie stanowią przychodu.

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. nr 152, poz. 1475 ze zm.) określa, iż kolumna 7 przeznaczona jest do wpisywania przychodów ze sprzedaży wyrobów (towarów handlowych) i sprzedaży usług, zaś kolumna 8 do wpisywania pozostałych przychodów, np. przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku, otrzymanych kar umownych, wynagrodzenia płatnika.
W związku z powyższym otrzymane odsetki od należności podlegają, w dacie otrzymania, wpisowi do kolumny 8 "pozostałe przychody" podatkowej księgi przychodów i rozchodów.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.