www.elfin.pl
portal finansowy


10 czerwca 2023

Wydatki na drobny poczęstunek dla klientów a koszty reprezentacji

Zgodnie z art. 22 ust. 1 updof oraz art. 15 ust. 1 updop możliwość zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów zależy od zaistnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesieniem danego wydatku a prowadzoną działalnością gospodarczą oraz uzyskiwanymi w jej następstwie przychodami.

Wyjątek stanowią koszty wymienione w art. 23 updof i art. 16 ust. 1 updop. tj koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Wynika z niego, iż koszty reprezentacji zostały bezpośrednio wykluczone z katalogu wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów.

Ponieważ prawo podatkowe nie definiuje pojęcia reprezentacji, organy podatkowe często przyjmowały, że przez pojęcie to rozumie się okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia związaną ze stanowiskiem, pozycją społeczną. Ostatnio, pod wpływem odmiennych interpretacji sądów administracyjnych, organy podatkowe również twierdzą, że dla oceny wydatków o charakterze reprezentacyjnym nie ma znaczenia, czy mają one cechy okazałości i wystawności, uwypuklają one natomiast aspekt kształtowania wizerunku przedsiębiorcy.

Zgodnie z takimi stanowiskami (potwierdza to m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej nr IPPB5/423-165/12-2/JC z 29 maja 2012 r.) wydatki na drobny poczęstunek (np. kawa, herbata, śmietanka do kawy, napoje niealkoholowe, słodycze, m.in. paluszki, ciastka, cukierki) dla klientów i kontrahentów oczekujących na wykonanie usługi firma może traktować jako zwykłe działanie przedsiębiorstwa i zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów.

We wspomnianej interpretacji organ podatkowy wyjaśnił, że w odniesieniu do działalności gospodarczej, reprezentacja powinna być rozumiana jako działania, które polegają na kontaktach oficjalnych i handlowych z innymi podmiotami gospodarczymi, i które mają na celu kształtowanie oraz utrwalanie korzystnego, pozytywnego wizerunku firmy, poprzez np. sposób podejmowania kontrahentów, poczęstunek, wręczanie upominków. Zatem reprezentacja nie musi odnosić się wyłącznie do okazałości, wystawności, a odnosi się do dobrego reprezentowania firmy. W konsekwencji o reprezentacji należy mówić w odniesieniu do działań mających na celu tworzenie i utrwalenie jak najkorzystniejszego wizerunku firmy na zewnątrz, tj. w relacji z kontrahentami (ich przedstawicielami), gośćmi i potencjalnymi klientami. Obejmuje ona zarówno działania zmierzające do stworzenia oczekiwanego wizerunku, pozycji podatnika jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą jak i korzystnych warunków w celu nawiązania nowych lub też podtrzymania (rozszerzenia) dotychczasowych kontaktów.

Zgodnie z taka interpretacją, wydatki ponoszone przez zakłady usługowe na drobny poczęstunek dla klientów nie powinno się rozpatrywać w kategorii kosztów reprezentacji. Są to bowiem wydatki wkalkulowane w koszty zasadniczej usługi, za którą płaci klient. Wobec tego ponoszone są w celu uzyskania przychodów, a co za tym idzie stanowią koszty podatkowe.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.