www.elfin.pl
portal finansowy


27 listopada 2021

Ubezpieczenie należności handlowych

Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia są tutaj spłaty należności z tytułu umów (jednej lub więcej) kupna towarów lub usług zawartych pomiędzy kupującym (ubezpieczającym) a dostawcą (ubezpieczonym).
Towarzystwo ubezpieczeniowe udziela bezwarunkowej gwarancji na rzecz dostawcy, że ureguluje zobowiązania kupującego wynikające z powyższych umów.
Ubezpieczenie pozwala kupującemu uzyskać odroczone terminy płatności (zwiększa jego wiarygodność), a dostawcy daje gwarancję otrzymania zapłaty bez względu późniejszą kondycję finansową swojego kontrahenta.

Uwaga: Dostawca (kredytodawca) nie jest stroną umowy ubezpieczenia, a jedynie jej beneficjentem. Stronami ubezpieczenia są kupujący (kredytobiorca) i towarzystwo ubezpieczeniowe.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie umowy kupna-sprzedaży zawarte w okresie obowiązywania umowy, ale tylko do wysokości ustalonej w polisie sumy gwarancyjnej. Ochroną może być również objęta jedna transakcja z konkretnym kredytobiorcą.

Zakres ubezpieczenia
Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się najczęściej w momencie, gdy zwłoka w uiszczeniu należności na rzecz dostawcy przekroczy 14 dni, licząc od daty wymagalności należności.
Zwłoka ta musi wynikać jednak z określonych przesłanek. Należą do nich:

  • prawnie stwierdzona niewypłacalność kredytobiorcy
  • niewypłacalność domniemana - nie uzasadniona przewlekła zwłoka kredytobiorcy w spłacie należności
  • nieprzyjęcie przez kredytobiorcę dostarczonych, zgodnie z warunkami umowy, towarów lub usług nie wynikające z winy kredytodawcy; ubezpieczyciel zwraca wówczas temu ostatniemu koszty związane z nieudaną transakcją

Suma ubezpieczenia
Określa limit odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli maksymalną łączną kwotę odroczonych płatności w ustalonym okresie ubezpieczenia.

Składka
Określana jest indywidualnie i zależy od oceny wiarygodności podmiotu, długości ochrony i jej zakresu, a nawet działań konkurencji.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.