www.elfin.pl
portal finansowy


27 listopada 2021

Odpowiedzialność cywilna

Każdy może stać się sprawcą jakiejś szkody. Jeśli nie w życiu prywatnym, to podczas wykonywania określonego zawodu lub w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Można narazić kogoś na utratę mienia, zdrowia, a nawet życia poprzez samo tylko posiadanie czegoś.

Prowadząc działalność gospodarczą masz wiele "okazji", aby narazić kogoś na utratę zdrowia, życia lub mienia.
Przykład: Prowadzisz mały pensjonat w górach, w którym od lat nie zmieniałeś instalacji wodnej. Pewnego ranka wrząca woda z przerdzewiałego boilera wylała się wprost na plecy jednego z twoich gości - to ciebie będzie winił za oparzenia III-go stopnia. I słusznie.

Ogólnie mówiąc odpowiedzialność cywilna to obowiązek ponoszenia konsekwencji pewnych zdarzeń lub zachowań, przy czym zachowanie może polegać również na bezczynności.
Przykład: Nie zabezpieczyłeś poluzowanej tablicy reklamującej twoją firmę, wiszącej nad drzwiami wejściowymi i w końcu pewnego pięknego dnia spadła komuś na głowę.

Odpowiedzialność cywilną może rodzić zarówno twoje własne zachowanie, jak i zachowanie osób, za które jesteś odpowiedzialny (np. z tytułu zatrudnienia). Odpowiedzialny możesz być również za osoby, którym powierzyłeś wykonanie pewnych czynności, a także za zwierzęta, które chowasz lub którymi się posługujesz. To samo w przypadku, kiedy będziesz nakłaniał lub pomagał komuś w wyrządzeniu szkody albo też świadomie z niej skorzystasz.

W przypadku ubezpieczeń OC samo stwierdzenie, że ktoś ponosi odpowiedzialność nie wystarczy. Najistotniejsze jest bowiem określenie konsekwencji tej odpowiedzialności, a więc konieczność wyrównania poszkodowanemu poniesionych strat i utraconych korzyści.

Ubezpieczenie zdejmuje z ciebie ciężar finansowych konsekwencji pewnych zdarzeń lub zachowań. Towarzystwo w ramach zawartej umowy przejmuje na siebie cały obowiązek odszkodowawczy, łącznie ze wszystkimi kosztami związanymi z ustaleniem wysokości odszkodowania (ekspertyzy, rzeczoznawcy, adwokaci, itp.).

Uwaga: Posiadanie polisy OC nie zwolni cię z winy, której prawne konsekwencje będziesz musiał tak czy inaczej ponieść; uwolnisz się jednak dzięki ubezpieczeniu od obowiązku materialnego wyrównania poszkodowanemu poniesionych przez niego strat.

Dwa podstawowe rodzaje odpowiedzialności cywilnej

Ze względu na charakter działań powodujących odpowiedzialność cywilną, dzieli się ją na:

  • odpowiedzialność cywilną deliktową (OD deliktowa),
  • odpowiedzialność cywilną kontraktową (OC kontraktowa).

Podstawą odpowiedzialności deliktowej jest delikt, czyli czyn niedozwolony. Jest nim każde działanie albo zdarzenie powodujące szkodę wyrządzona osobie trzeciej lub w mieniu do niej należącym.

Podstawą odpowiedzialności kontraktowej jest niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie określonego zobowiązania (kontraktu). Oznacza to, iż pomiędzy sprawcą i poszkodowanym musi istnieć najpierw pewien rodzaj umowy. Jeśli jakieś nieprawidłowości w wykonaniu tego zobowiązania spowodują zaistnienie szkody po jednej ze stron, ma ona prawo domagać się jej naprawienia.

Ubezpieczenie OC jest przydatne bez względu na rodzaj wykonywanej przez ciebie działalności. Może dotyczyć zarówno spraw "drobnych" (np. potknięcie klienta na niezabezpieczonym przez ciebie kablu telefonicznym i zwichnięcie wskutek upadku ręki), jak i spektakularnych szkód, związanych z wprowadzeniem do sprzedaży masowej wadliwego produktu (np. zabawki pokrytej toksyczną farbą, wywołującą u dzieci objawy chorobowe).

Specyfika tego ubezpieczenia polega na tym, iż to nie ty otrzymujesz świadczenie lub odszkodowanie (mimo, iż to ty się ubezpieczasz i płacisz składki), ale osoba przez ciebie poszkodowana.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.