www.elfin.pl
portal finansowy


17 października 2021

Kasy rejestrujące

Podatnicy VAT, którzy świadczą usługi dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, obowiązani są do szczególnego rodzaju ewidencji w postaci kas rejestrujących. Celem wprowadzenia takiej ewidencji jest dodatkowa kontrola podatników w zakresie podatku VAT. Kasy rejestrujące występują w szczególności w przypadku handlu detalicznego oraz gastronomii. W przypadku niektórych usług oraz prowadzenia działalności w formie karty podatkowej, kasy nie muszą być instalowane.

Podatnicy, których obroty nie przekroczyły 40.000 zł są zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących. Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie roku przekroczenie kwoty obrotów 40.000 zł.
Podatników rozpoczynających sprzedaż w trakcie roku obowiązuje limit w wysokości 20.000 zł.

Bez względu na wysokość obrotu obowiązani do ewidencjonowania będą podatnicy, którzy winni rozpocząć ewidencję przy pomocy kas przed 1 stycznia 2007 r. oraz świadczący usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowym, sprzedaży gazu płynnego, nagranych płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych, dyskietek, kart pamięci, kartridży oraz przy świadczeniu innych usług określonych w rozporządzeniu.

Za niezainstalowanie kasy przewidziane są sankcje. Do czasu instalacji kasy na podatnika VAT nakładane jest dodatkowe 30% zobowiązanie VAT. Oprócz sankcji, przepisy przewidują także ulgę podatkową za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi terminami zainstalowanie kasy - podatnicy mogą odliczyć od podatku należnego 90% ceny zakupu kasy (nie więcej niż 700 zł za każdą kasę). Jeśli skorzystają z ulgi i zaprzestaną w ciągu 3 lat używania kasy, muszą oddać odliczoną kwotę.

Kasa rejestrujące to urządzenie techniczne, które musi odpowiadać wielu kryteriom określonym w przepisach dotyczącym m.in. budowy urządzenia, jego możliwości rejestracyjnych, zabezpieczeń, sposobu zapisywania danych, drukowania paragonów fiskalnych. Producent kasy musi uzyskać potwierdzenie od Ministra Finansów, że jego urządzenie spełnia te wszystkie wymogi. Dodatkowo każda kasa musi zostać zarejestrowana w urzędzie skarbowym właściwym dla podatnika.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących,
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących,
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania .--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.